Mountains of California

San Gabriel Mountains

Santa Lucia Mountains

Sierra Nevada

Panamint Range