corduroy to the horizon, Dingle Bay

Corduroy to the horizon, Dingle Bay

County Kerry, Ireland. January 2008.