two women walking down shopping street

Going shopping in Dongdaemun

Seoul, South Korea. June 2006.